function PrintElem(elem) { Popup($(elem).html()); } function Popup(data) { var mywindow = window.open('', '', 'height=400,width=600'); mywindow.document.write(data); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; }
Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EHR (Electronic Health Record) - ESK (Elektronik Sağlık Kaydı)

Güncelleme Tarihi: 25/07/2014

EHR (Electronic Health Record) - ESK (Elektronik Sağlık Kaydı): Elektronik sağlık kaydı, kişilerin geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki fiziksel ve ruhsal sağlığı veya hastalıkları ile ilgili elektronik sistemler kullanılarak kayıt altına alınan, saklanan, iletilen, erişilen, ilişkilendirilen ve işlenen her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Elektronik hasta kayıtları, hasta hakkında tüm bilgilerin bilgisayar ortamında toplanmasını ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bir bilgi deposudur. Bu sistemler hastalara ait elektronik sağlık kayıtlarının faydalı, etkili, etik ve yasal kurallara uygun, kolayca iletilebilen, zaman içerisinde elde edilen tüm kayıtların bütünlüğünü sağlayabilen bir sistemdir.

ESK sistemleri birbirleri ile yakından ilişkili olan; sağlık bilgisinin toplanması, saklanması, işlenmesi, iletişimi, güvenliği ve sunulması işlevlerinden oluşur. Sistem; genelde hastaların kimlik bilgilerini, hastalığının sınıflamasını, demografik faktörler çerçevesinde kayıtların indekslenmesini içerir. Böylece herhangi bir araştırma ve denetimde kayıtları geri çağırmak mümkündür. Bazı sistemler, bağlı sistem olarak geri çağırma imkânına sahiptir. Bu şekilde hastalık kayıt özetleri acil serviste, ayakta tedavi veren polikliniklerde ve hasta giriş ekranlarında görülebilmektedir. Böyle bir sistemin mahremiyet (confidentiality), güvenlik (security) izlenebilirlik (accountability) ve veri bütünlüğü (data integrity) özelliklerini sağlaması gerekir.

Bir elektronik hasta kayıt sisteminin taşıması gereken özellikler;

 • Hasta ile ilgili tüm bilgiler tek bir kayıt numarası ile ilişkilendirilmelidir,
 • Sisteme girilen tüm hasta bilgilerine kurumun her yerinden ulaşılabilmelidir,
 • Hastaların yakınmaları ve tüm sağlık bakım süreci kaydedilmelidir,
 • Tanısal süreçlerde bilgisayar yardımı sağlanabilmelidir,
 • Bir bakım planı geliştirilip izlenebilmelidir,
 • Sistem kullanılarak isteklerde bulunulabilmeli ve istek sonuçları otomatik olarak alınabilmelidir,
 • Verilere kolayca erişim ve kullanma olanağı vermelidir.
 • Bir elektronik hasta kayıt sistemi aşağıdaki fonksiyonları da desteklemelidir:
 • Hasta randevuları (muayene, yatış, tetkik vb.),
 • Yönetim fonksiyonları (finansal yönetim, malzeme yönetimi, insan kaynakları yönetimi),
 • Otomatik hastalık ve tıbbi girişim kodlamaları,
 • Tanısal tetkik isteklerin üretilmesi ve iletilmesi.